10 / 100

تاریخچه ما

کارا دنیز ، مرکز ماساژ حرفه ای در ایران، شروع کار خود را در گرو رضایت مشتریان محترم می داند.

ثبت سفارش و ارائه خدمات مطلوب وبا کیفیت این خدمات، سیاست های اصولی مدیریتی و پرسنل مجرب این شرکت می باشد و بر اساس خط مشی کارا دنیز را با تاکید بر موارد ذیل و در جهت اثر بخشی و خدمات بهتر سیستم دنبال خواهند کرد:

 • ارتقاء بهره وری
 • افزایش دامنه عملکرد جغرافیایی
 • احترام به خواسته ها ،ارزشها و منافع میهمان
 • ایجاد محیط مناسب منطبق با شئون اسلامی – ایرانی
 • ارتقاء سطح مهارتی و دانش پرسنل اداری – خدماتی
 • تنوع در ارائه خدمات ماساژ با تاکید بر خدمات تقاضا محور
 • افزایش سطح سلامت عمومی ،جسمی، روانی و زیبایی شهروندان

از کلیه پرسنل کارا دنیز که سرمایه های اصلی شرکتند، انتظار داریم با جدیت کامل سیاستها و اهداف کارا دنیز را به کارگیرند و نسبت به اجرای کامل آن جدیت ورزند. شایان ذکر است به منظور اطمینان از اثر بخشی سیستم، خط مشی کیفیت در صورت لزوم مورد بازنگری قرار می گیرد.

types of massages

اهداف کارا دنیز

chocolate massage 700x434 1
 • ارتقاء بهره وری
 • افزایش دامنه عملکرد جغرافیایی
 • احترام به خواسته ها ،ارزشها و منافع میهمان
 • ایجاد محیط مناسب منطبق با شئون اسلامی – ایرانی
 • ارتقاء سطح مهارتی و دانش پرسنل اداری – خدماتی
 • تنوع در ارائه خدمات ماساژ با تاکید بر خدمات تقاضا محور
 • افزایش سطح سلامت عمومی ،جسمی، روانی و زیبایی شهروندان
فهرست